XVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE

Dnia 24 października, zgodnie z planem działania na rok 2019, Rada Miasta Ostrołęki odbyła swoje XVIII posiedzenie. Sesja, według procedury samorządowej, była koordynowana przez przewodniczącego Rady Miasta Pana Wojciecha ZARZYCKIEGO, a w obradach również uczestniczył Prezydent miasta Pan Łukasz KULIK.

Jednakże, porządek XVIII Sesji Rady Miasta odbiegł nieco od zwyczajowo przyjętej rutyny, ponieważ po powitaniu radnych i pozostałych uczestników sesji, przewodniczący Rady przedstawił gości specjalnych w osobach: inż. arch. Antoniego FILPOWICZA – malarza i pisarza - od wieku lat związanego emocjonalnie z Ostrołęką, kpt. ż. ś. Andrzeja POTAPOWICZA – prezesa Okręgu Mazowieckiego LMiR oraz mgr Hannę POTAPOWICZ – sekretarz OM LMiR. Pierwszy z zaproszonych gości przekazał Radzie Miasta obraz swojego autorstwa zatytułowany „Ostrołęka snem malowana” wykonany techniką akrylową. Artysta poinformował zebranych o swoich wieloletnich związkach z miastem.

Z kolei, prowadzący obrady udzielił głosu mgr Hannie POTAPOWICZ. Jej wystąpienie wynikało z faktu, że Liga Morska na Mazowszu i w samej Ostrołęce prowadzi ostatnio bardzo ożywioną działalność. Rok 2019 został ogłoszony przez Senat RP „Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej”, natomiast Sejm RP swoja uchwałą z dnia 15 października 2019 proklamował rok 2020 „Rokiem Zaślubin Polski z Morzem”, o czym Sekretarz OM LMiR przypomniała zebranym. '

W swoim wystąpieniu, mgr Hanna POTAPOWICZ przedstawiła uwarunkowania historyczno-polityczne okresu międzywojennego oraz stałego, w rzeczonym okresie, rozwoju gospodarki morskiej i żeglugi. Podkreśliła tytaniczny wysiłek ówczesnych budowniczych Polski Morskiej jak i ich sukcesy - zarówno w obszarze militarno-obronnym (gdzie miał znaczy wkład gen. broni Józef HALLER), ekonomicznym jak i w procesie rozwoju świadomości morskiej społeczeństwa z czasów międzywojnia.

Sekretarz Okręgu Mazowieckiego podkreśliła rolą i zadania, jakie LMiR ma przed sobą w związku z decyzją Parlamentu dotyczącą roku 2020 i zaapelowała do radnych, aby społeczność lokalna aktywnie włączyła się w obchody Stulecia Zaślubin z Morzem. Wynika to ze związków Ostrołęki z morzem takich jak, na przykład, czyn bojowy marynarzy I-go Batalionu Morskiego walczących na Ziemi Ostrołęckiej w Wojnie Polsko-Bolszewickiej oraz zbiórka pieniędzy przez społeczność lokalną w początkach lat 20-tych na zasilenie powstającej Marynarki Wojennej RP.

Elementem komplementarnym do wystąpienia mgr Hanny POTAPOWICZ była projekcja filmu dokumentalnego pod tytułem Zaślubiny Polski z Morzem poświęconego budowaniu Polski Morskiej oraz ilustrującego zaangażowanie społeczeństwa w tę ideę zarówno w okresie przedwojennym jak i w czasach współczesnych.

Na zakończenie tej części Sesji Rady Miasta Ostrołęki, Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ zaprosił obecnych do Pucka w dniu 10 lutego 2020 na uroczystości Stulecia Zaślubin Polski z Morzem. Jak stwierdził Prezes OM LMiR, będzie to uroczystość państwowa z udziałem najwyższych władz Polski - łącznie z Prezydentem RP.