ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OKRĘGU MAZOWIECKIEGO LMiR

28 grudnia 2017, zgodnie z planem zamierzeń, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej. Spotkanie, na które przybyli przedstawiciele LMiR z Brańszczyka, Nieporętu, Ostrołęki, Płocka, Pułtuska, Warszawy, Wyszkowa i Wyszogrodu, miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Obrady otworzył prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ i następnie, przekazał prowadzenie obrad mgr Krzysztofowi PARZYCHOWSKIEMU – v-ce staroście ostrołęckiemu i jednocześnie członkowi Zarządu OM LMiR. Po zatwierdzeniu porządku zebrania, delegaci przystąpili do realizacji jego kolejnych punktów.

Po ukonstytuowaniu się regulaminowych komisji zebrania sprawozdawczo-wyborczego, przystąpiono do przedstawienia sprawozdania Zarządu OM LMiR za lata 2013-2017 oraz sprawozdania finansowego, które omówiła sekretarz OM LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ. Oprócz materiału przedstawionego w wystąpieniu, delegaci mieli bezpośredni dostęp do dokumentów zarówno merytorycznych jak i finansowych obejmujących wspomnianą kadencję, które były wyłożone do wglądu obok stołu prezydialnego.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej OM LMiR na temat działalności Zarządu,prezes OM LMiR kpt. A. POTAPOWICZ podziękował delegatom za owocną współpracę w minionej kadencji, a następnie odbyło się glosowanie nad udzieleniem ustępującemu Zarządowi absolutorium, które delegaci przyznali jednogłośnie.

Delegaci, na kolejną kadencję władz Okręgu, na funkcję prezesa wybrali ponownie kpt. ż. ś. mgr Andrzeja POTAPOWICZA, a do władz Okręgu Mazowieckiego desygnowano następujące osoby:
ZARZĄD OM LMiR
1. płk mgr Andrzej CIEŚLAK;
2. mgr Elżbieta KASIŃSKA;
3. kmdr dr Józef KOWALEWSKI;
4. kpt. ż. w. mgr inż. Andrzej KRAWCZYK;
5. mgr inż. Roman LULIS;
6. mgr Krzysztof PARZYCHOWSKI;
7. kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI;
8. mgr Hanna POTAPOWICZ;
9. mgr Paweł RÓŻAŃSKI.

KOMISJA REWIZYJNA
1. por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA;
2. mgr Dariusz BIELSKI;
3. bsm. Maciej JASTRZĘBSKI.

Zarówno Zarząd jak i Komisja Rewizyjna OM LMiR ukonstytuują się w czasie najbliższej sesji w styczniu 2018.

Ważnym elementem zebrania sprawozdawczo-wyborczego było przedstawienie zarysu działań programowo-statutowych na kolejny okres działalności. Należy podkreślić, ze największy nacisk w działaniach OM LMiR będzie położony na obchody stulecia Ligi Morskiej i Rzecznej, które przypada na dzień 1 października 2018. Jednakże, program obchodów tejże rocznicy jest zaplanowany na dłuższy okres, w który zostały włączone Zlot Jungów LMiR 2018, Flis Wiślany 2018, sesje międzynarodowej łączności radiowej Klubu Krótkofalowców LMiR oraz występy Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR

Po wyczerpaniu porządku obrad, delegaci udali się na wspólny obiad do zajazdu NOWA OSTOJA, gdzie, w przyjaznej atmosferze, dzielono się refleksjami i uwagami po odbytym zebraniu.

 

SPOTKANIE WIGILIJNE W OSTROŁĘCE

W środę, 20 grudnia, odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Ostrołęckiego, na które zaproszeni zostali prezes Okręgu Mazowieckiego kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, v-ce prezes kmdr Józef KOWALEWSKI oraz sekretarz mgr Hanna POTAPOWICZ. Dwa najważniejsze punkty w porządku obrad to uchwalenie budżetu na 2018 rok a także wręczenie Dorocznych Nagród Starosty oraz nagród okolicznościowych. Sesja, z racji zbliżającego się Bożego Narodzenia, miała świąteczną oprawę.  Zaproszono na nią bardzo wielu gości, wśród nich JE Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej dr Janusza STEPNOWSKIEGO, księży proboszczów, wójtów, przewodniczących rad gmin, dyrektorów  szkół, służby mundurowe - policję, straż pożarną, wojsko i oczywiście laureatów nagród. Dlatego też radni obradowali w jednej z przestronnych sal restauracji Nowa Ostoja. Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego nie pomieściłaby tak licznego i zacnego grona.

Podczas sesji pamiątkowy medal PRO MASOVIA, przyznany przez marszałka województwa dr Adama STRUZIKA, wicestaroście Krzysztofowi PARZYCHOWSKIEMU wręczył radny sejmiku Marian KRUPIŃSKI. Dla Okręgu Mazowieckiego LMiR, spotkanie stanowiło okoliczność, w trakcie której można było uhonorować sojuszników i współpracowników naszej organizacji. Decyzją Prezesa ZG LMiR Srebrnym Medalem Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej wyróżniono Panów Stanisława KUBŁA – starostę i Krzysztofa PARZYCHOWSKIEGO v-ce starostę. Brązowy Medal prezes ZG LMiR przyznał Panu Krzysztofowi DZWONKOWSKIEMU – pracownikowi Starostwa i wieloletniemu współpracownikowi LMiR. Ceremonii dekoracji dokonali obecni na uroczystości reprezentanci Okręgu Mazowieckiego LMiR..

Tuż po zakończeniu obrad, miał miejsce krótki koncert kolęd w wykonaniu zespołu z Państwowej Szkoły I i II st. w Ostrołęce.  Wszyscy też złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia, łamiąc się opłatkiem.

 

 

Życzenia

Prezentacja świąteczna pobierz

 

Uroczystości pogrzebowe Trzech Wyższych Oficerów Marynarki Wojennej

 

KMDR JÓZEF WIESŁAW DYSKANT (1937-2017) WSPOMNIENIE

Dnia 6 grudnia 2017, w dzień Św. Mikołaja –  patrona marynarzy – odszedł na wieczną wachtę kmdr prof. dr hab. Józef W. DYSKANT – oficer Marynarki Wojennej RP, pisarz-marynista, naukowiec i nauczyciel akademicki. Odszedł od nas, nie tylko człowiek wielkiej wiedzy - rozsławiający etos polskiego marynarza, ale i osoba głęboko osadzona w realiach europejskiego dziedzictwa kultury.

Urodził się w Warszawie w roku 1937 w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych. W młodości, pasjonował się modelarstwem okrętowym oraz historią wojen morskich; dlatego, po zdaniu matury, zdecydował się podjąć studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni, którą ukończył w stopniu podporucznika z dyplomem magistra inżyniera mechanika. Kolejnymi etapami w życiu oficera była służba na okrętach wojennych, między innymi na ORP BŁYSKAWICA, służba w pionie techniki wojskowej oraz w strukturach sztabowych.

Po służbowym przeniesieniu do Warszawy, coraz częściej oddawał się swojej pasji pisarskiej. Swoją pierwszą książkę  Nad całą Hiszpanią niebo jest bezchmurne. Zarys działań morskich w czasie wojny domowej (1936-1939) wydał w roku 1979, a następna publikacja to Oddział Wydzielony "Wisła". Zarys działań bojowych OW "Wisła" Flotylli Rzecznej we wrześniu 1939 r. Trzecie dzieło to Konflikty i zbrojenia morskie 1918-1939, które, jako dysertacja obroniona w roku 1983 w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie, zaowocowała uzyskaniem przez oficera stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych. Kolejnym etapem rozwoju naukowego była rozprawa habilitacyjna Flotylle rzeczne w planach i działaniach wojennych II Rzeczypospolitej obroniona w roku 1991. Nominacja profesorska miała miejsce w roku 1996.  Od tego czasu, Profesor działał naukowo i dydaktycznie w Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej i Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Komandora DYSKANTA zawsze cechowała niezwykła skrupulatność i metodyczne podejście do zagadnień badawczych. Był „mistrzem kwerendy” i autorytetem w kręgach naukowych. Podobnie jak ś.†p. kmdr por. Adam RESZKA, w pracy z dokumentami Archiwum Gdańskiego potrafił tłumaczyć teksty dotyczące nautyki z hanzeatyckiej odmiany języka niemieckiego, z czym zawodowi germaniści często sobie nie radzili. Również, był niezwykle dokładny w spisywaniu relacji ustnych dotyczących Flotylli Pińskiej, a jego cennym źródłem informacji na ten temat był, między innymi, legendarny ś.†p. ppor. mar. Kazimierz DEPTUŁA z Wyszkowa.

Był cenionym promotorem prac doktorskich i recenzentem doktoratów i habilitacji. Między innymi, Jego doktorantem był kmdr por. Sławomir KUDELA – późniejszy dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej. Kmdr DYSKANT recenzował również rozprawę doktorską sławnego pisarza-marynisty Andrzeja PREPECZKI. W komisjach oceniających rozprawy habilitacyjne, często zasiadał z kadm. prof. dr hab. Antonim KOMOROWSKIM – byłym rektorem AMW.

Kmdr prof. DYSKANT opublikował wiele innych pozycji książkowych, m. in. Cuszima 1905, Otchłań Atlantyku, Oliwa 1627, Ko Chang 1941 oraz Trafalgar 1805. Zapłakane zwycięstwo, które szybko rozeszły się na rynku księgarskim. W Jego twórczości pojawiło się specyficzne novum. Ogromna większość pisarzy-marynistów koncentrowała się na działaniach wojenno-morskich; natomiast, Komandor należy do ścisłej grupy pionierów opisujących działania bojowe na wodach śródlądowych.  Mimo zaangażowania w działalność pisarską i naukową, nie stronił od wystąpień publicznych. Często spotykał się z młodzieżą szkolną i wygłaszał prelekcje. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych był również ekspertem w tematyce wojen morskich w telewizyjnym turnieju WIELKA GRA i pojawiał się na ekranie z red. Stanisławą RYSTER.

Z Ligą Morską rozpoczął współpracę krótko po jej reaktywowaniu. Miał liczne spotkania ze szkolnymi kołami LM w Warszawie. W latach 1995-2000, był konsultantem naukowym kolejnych edycji Flisu Wiślanego. Jest jednym z sygnatariuszy Memorandum nt. stanu śródlądowych dróg wodnych z roku 1997.

W kontaktach prywatnych, osoba niezwykle barwna, błyskotliwa, o specyficznym poczuciu humoru i refleksyjnym spojrzeniu na świat. Nieco jowialny, co jest typowe dla ludzi o aparycji Ursa Maior. Odejście Komandora, grono przyjaciół oraz cała Liga Morska i Rzeczna traktuje, jako poważną stratę. Requiescat in pace!

 

 

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W WYSZKOWIE

Święto Narodowe 11 Listopada upamiętnia odzyskanie w 1918 roku niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. W tym dniu, miały miejsce stosowne uroczystości również w Wyszkowie, w których uczestniczyła Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej.

Pierwszą część obchodów stanowiła koncelebrowana Msza za Ojczyznę, z udziałem ks. kan. dr Zdzisława GOLANA – dziekana Dekanatu Wyszkowskiego oraz ks. kan. Romana KARASIA – proboszcza Parafii p.w. Św. Wojciecha w Wyszkowie, gdzie zgromadzili się uczestnicy. W nabożeństwie brali udział: Teresa Anna WARGOCKA – poseł na Sejm RP, przedstawiciele władz lokalnych z burmistrzem Wyszkowa Grzegorzem NOWOSIELSKIM i starostą Powiatu Wyszkowskiego Bogdanem PĄGOWSKIM. Obecni byli przedstawiciele Wojska Polskiego z mjr Robertem DYMERSKIM – z-cą Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Pozostałe służby mundurowe reprezentowali: insp. Michał TOPORKIEWICZ – komendant powiatowy Policji oraz mł. bryg. Marek KRZYŻAŃSKI – z-ca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w uroczystości uczestniczyli ppłk Mirosław BORUC i bsm. Kazimierz SKOCZEŃ. Obecne były poczty sztandarowe Urzędu Miasta i szkół z Wyszkowa, organizacji pozarządowych takich jak Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Piłsudczyków RP i Ochotniczych Straży Pożarnych. Licznie zgromadziła się młodzież szkolna i mieszkańcy. Oddział LMiR w Wyszkowie reprezentowali mgr Elżbieta KASIŃSKA – prezes Oddziału oraz mgr Paweł RÓŹAŃSKI – opiekun Koła Krótkofalowców LMiR z Brańszczyka wraz z grupą młodzieży. Oprawę muzyczną mszy zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej pod dyrekcją kmdr Józefa KOWALEWSKIEGO.

Po nabożeństwie, uformował się szyk prowadzony przez orkiestrę, Zgromadzeni, w rytmie muzyki marszowej, przeszli pod pomnik Gloria Victis, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości. Po wykonaniu Hymnu Narodowego i sygnale „Słuchajcie Wszyscy”, miały miejsce okolicznościowe wystąpienia. Jako pierwszy przemawiał burmistrz Wyszkowa Grzegorz NOWOSIELSKI. Po nim, piękne przemówienie wygłosiła poseł Teresa Anna WARGOCKA. Po oficjalnych wystąpieniach, przy łoskocie werbli, delegacje i mieszkańcy miasta złożyli na cokole pomnika wieńce i wiązanki kwiatów i, w ten sposób, oddali hołd bohaterom, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolną Polskę. Ta część uroczystości zakończyła się odegraniem przez sygnalistów „Hasła Wojska Polskiego”. Na odejście pocztów sztandarowych, orkiestra wykonała marsz wojskowy.

Uroczystość na powietrzu odbywała się przy słonecznej pogodzie, lecz było bardzo zimno. Zatem, przemarznięci muzycy chętnie udali się na żołnierski obiad, który stanowił już nieformalną część świętowania.

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2017r

7 listopada w Szkole Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu, Prezes Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż. ś. Andrzej Potapowicz z żoną uczestniczyli w uroczystej akademii z okazji 99-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie stanowiło jednocześnie inaugurację obchodów stulecia Niepodległości oraz setnej rocznicy utworzenia Ligi Morskiej i Rzecznej.


W oficjalnej części spotkania, poprzedzającego rocznicę odzyskania Niepodległości, tło historyczne i jego uwarunkowania przedstawili dyr. Szkoły Pani Magdalena Mieszkowska, wójt Gminy Rzekuń Pan Stanisław Godzina, proboszcz Parafii w Rzekuniu ks. ppłk Jan Mrowca oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty Pan Mirosław Grzyb.


99-letnią historię Ligi Morskiej i Rzecznej jej działalność i rolę, jaką Liga pełniła w dobie tworzenia i budowy Niepodległej Polski oraz kwestie wspólnego świętowania 100-lecia Razem z Niepodległą przedstawiła sekretarz OM-LMiR Hanna Potapowicz.  Młodzież Szkolna, w tym Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej, zaprezentowała piękny patriotyczny program artystyczny. Po akademii, miały miejsce wspólne wykonywanie kotylionów w barwach narodowych, rozmowy i śpiewy patriotyczne. Wykonano również okolicznościowe zdjęcia.