PREZYDENT PAWEŁ ADAMOWICZ (1965 – 2019)

W poniedziałek, dnia 13 stycznia 2019, dotarła do nas wiadomość o tragicznej śmierci Pawła ADAMOWICZA – prezydenta Miasta Gdańska. Fakt ten wywołał u nas niebywały żal i smutek, a sam akt niebywałego bestialstwa i okrucieństwa ze strony napastnika budzi nie tylko odrazę, ale również powszechne potępienie.

Odszedł od nas niezwykły człowiek, nie tylko prawnik, nauczyciel akademicki i samorządowiec, ale również osoba, która w pełni rozumiała koncepcje Polski Morskiej - w sensie gospodarczym i obronnym. Prezydent był świadomy znaczenia dziedzictwa Pomorza i Kaszub dla kultury narodowej. Prezydent ADAMOWICZ był również wielkim entuzjastą jachtingu i sportów wodnych.

Odejście Prezydenta ADAMOWICZA na wieczną wachtę oznacza niepowetowaną stratę wieloletniego, wypróbowanego i sprawdzonego sojusznika Ligi Morskiej i Rzecznej.  Począwszy od Flisu Milenijnego w roku 2000, Prezydent Paweł ADAMOWICZ uczestniczył w wielu przedsięwzięciach LMiR oraz miał swój osobisty wkład w ich realizację. Wśród wielu zaszczytnych wyróżnień, Paweł ADAMOWICZ był kawalerem PIERŚCIENIA HALLERA oraz recipientem Krzyża PRO MARI NOSTRO.

 

 

 

 

Z okazji nadchodzącego 2019 roku
spieszę złożyć życzenia wszelkiej pomyślności,
dobrego zdrowia i szczęścia na każdy dzień.
Niech Nowy Rok będzie korzystny zarówno pod względem prywatnym, jak i zawodowym,
dając szansę na spełnienie marzeń.
Życzę również wielu okazji do uśmiechu i radości

oraz spokoju ducha.


Do siego roku!

 

 

 

Życzy


kpt.ż.ś .mgr Andrzej Potapowicz

Prezes Okręgu MazowieckiegoLMiR

Członek Zarządu Głównego

 

 

USTAWA SENATU RP O USTANOWIENIU ROKU 2019 ROKIEM LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

Senat podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej (inicjatywa grupy senatorów). Przypomina w niej, że 1 października 1918 r. w Warszawie powołano Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, które w 1924r. przyjęło nazwę.

„Liga Morska i Rzeczna”

Liga od 100 lat konsekwentnie skupia się na sprawach morskich i rzecznych, na promowaniu rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej i bezpieczeństwa powodziowego. Dba o rozwijanie świadomości morskiej polskiego społeczeństwa, umacnianie polskiego patriotyzmu  i  podtrzymywanie tradycji narodowych.  Zainicjowała m.in. działania na rzecz rozwoju dróg wodnych w Polsce.

 

WIGILIJNE SPOTKANIE OKREGU MAZOWIECKIEGO LMiR

Dnia 13 grudnia 2018 o godz. 12.00, w lokalu „Warszawski Dzień” przy ul. Młynarskiej 42, miało miejsce wigilijne spotkanie Okręgu Mazowieckiego LMiR. Spotkanie to było poprzedzone, we wczesnych godzinach porannych, kurtuazyjną wizytą prezesa Okręgu Mazowieckiego kpt. ż. ś. Andrzeja POTAPOWICZA oraz sekretarz OM LMiR mgr Hanny POTAPOWICZ w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego, w którym uczestniczyli ks. prałat płk January WĄTROBA – Wikariusz Generalny, płk Wojciech ZAPALSKI – szef Pionu Wojskowego Ordynariatu Polowego WP oraz ks. kpt. Marcin JANOCHA – Sekretarz Biskupa Polowego. W czasie wizyty, prezes OM LMiR podziękował przedstawicielom Kurii Polowej za pomoc w organizacji obchodów 100-lecia LMiR, jako że msza stulecia LMiR była celebrowana przez J. E. Ordynariusza Polowego WP gen. bryg. dr Józefa GUZDKA w Katedrze Polowej WP, a spotkanie uczestników wydarzenia po uroczystościach oficjalnych miało miejsce w pomieszczeniach recepcyjnych Ordynariatu Polowego WP. Wizyta zakończyła się tradycyjną wymianą okolicznościowych medali 100-lecia LMiR oraz suwenirów. Za szczególny udział oraz za wieloletnią współpracę, płk Wojciech ZAPALSKI został udekorowany przez prezesa OM LMiR Krzyżem PRO MARI NOSTRO.

O godzinie 12.00 w lokalu „Warszawski Dzień” miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń i medali pamiątkowych. Odznakę pamiątkową 100-lecia Marynarki Wojennej RP otrzymali: Pan Jerzy KURPIJANIUK - wieloletni sojusznik i sponsor OM LMiR, płk mgr Andrzej CIEŚLAK – członek ZOM LMiR, oraz kmdr Józef KOWALEWSKI dyr. artystyczny OR LMiR. Złoty Medal Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej otrzymali mgr inż. Roman LULIS – skarbnik ZOM LMiR oraz st. bsm. mgr Andrzej Jacek GEREK – kapelmistrz OR LMiR. Srebrny Medal otrzymał mgr Dariusz BIELSKI - członek Komisji Rewizyjnej OM LMiR. Z kolei, Medalami Stulecia Ligi Morskiej i Rzecznej zostali wyróżnieni: Pani Teresa KOWALEWSKA, kmdr Józef KOWALEWSKI, st. bsm. Andrzej Jacek GEREK, mgr Dariusz BIELSKI oraz kpt. ż. ś. Mariusz PIELACIŃSKI.

Specjalnym gościem na spotkaniu wigilijnym OM LMiR był Pan Tadeusz POTAPOWICZ prokurator w stanie spoczynku. Ten 93-letni pan, jest synem marynarza Floty Czarnomorskiej Imperium Rosyjskiego, która stacjonowała w Odessie. W tym czasie – w okresie zaborów, wielu młodych ludzi z Polski (wtedy z Królestwa Kongresowego) wcielanych do floty carskiej musiało odbyć minimum dziesięcioletni okres służby wojskowej. Gość specjalny stwierdził, że ze względu na pamięć Jego Ojca, jest sentymentalnie związany ze środowiskiem marynarzy – stad Jego obecność na spotkaniu wigilijnym OM LMiR.

Na spotkaniu w dniu 13 grudnia, prezes Okręgu Mazowieckiego złożył wszystkim uczestnikom najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne w imieniu własnym oraz prezesa Zarządu Głównego LMiR kpt. ż. w. Andrzeja KRÓLIKOWSKIEGO. Zebrani się odwzajemnili. Następnie, przy blasku świec, uczestnicy spotkania degustowali tradycyjne polskie świąteczne potrawy.

Finalnym wydarzeniem dnia było złożenie przez delegację OM LMiR wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy na grobie ś.†p. kmdr Adama RESZKI – szypra generalnego LMiR pochowanego na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim mieszczącym się nieopodal. W uroczystości uczestniczyli kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ z małżonką oraz kpt. ż. w. Andrzej KRAWCZYK – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu.

 

 

PŁOCKA BARBÓRKA

W dniu 4 grudnia 2018 r w Bazylice Katedralnej w Płocku, po raz szósty Sekcja Żeglugi działająca w TPP, Koło LMiR w Płocku, Płockie Bractwo Ludzi Wisły p/w św. Barbary i płocki POKiS, wraz z płockimi  klubami żeglarsko-motorowymi i organizacjami społecznymi, które wystawiły poczty sztandarowe, wzięły udział w uroczystej mszy świętej, na okoliczność Święta patronki Ludzi Mazowieckiej Wisły - św. Barbary. Znaczny wkład organizacyjny w to uroczyste przedsięwzięcie, zawdzięczamy ks. kan. Stefanowi CEGŁOWSKIEMU - proboszczowi Bazyliki Katedralnej w Płocku oraz kapelanowi organizacji i związków wojskowych. Do przewodnictwa i celebracji mszy świętej, zaprosiliśmy Jego Ekscelencję. Biskupa Sufragana Diecezji Płockiej dr Mirosława  MILEWSKIEGO, w asyście ks. inf. prof. Wojciecha GÓRALSKIGO - dyrektora Muzeum Diecezjalnego oraz ks. dr. Andrzeja MILEWSKIEGO i sześciu księży koncelebransów. W imieniu organizatorów uroczystej mszy świętej, słowa powitania J. E.  Biskupa wygłosił kpt. ż .ś. Stanisław FIDELIS.

…”Ekscelencjo, Księże Biskupie - pasterzu mazowieckiej, nadwiślańskiej owczarni.Dostojny i drogi ludziom Wisły księże Infułacie. Czcigodny księże kanoniku, proboszczu i księża celebransi!
Dziś jak przed rokiem, spotykamy się w prastarej Płockiej Katedrze - matce mazowieckich kościołów, aby za wstawiennictwem św. Barbary, patronki Ludzi Mazowieckiej Wisły, podziękować Wszechmogącemu Bogu wdzięcznym sercem, za dar uczestnictwa w najświętszej godzinie łaski, jaką jest eucharystia, podczas której będziemy modlić się wspólnie za naszych ojców i dziadów, którym płomień naszej ziemskiej przyjaźni i bratniej solidarności, niczym boja świetlna, wskazał przed laty drogę ku wieczności.

My ludzie Wisły, jesteśmy ufni naszej patronce św. Barbarze, która od ponad wieku, patronuje nam z Tumskiego Wzgórza - skąd wspomaga i uprasza u Najwyższego Boga, wszelkie potrzebne łaski, dla parających się z żywiołem Wisły, mazowieckich wodniaków, oczekujących duchowego wsparcia i pomocnej dłoni, w naszym specyficznym zawodzie. '

Księże Biskupie - dziś, obok historycznej  średniowiecznej hermy z relikwiami św. Barbary jest
z nami również figura naszej patronki, w postaci wykutej w bryle czarnego polskiego węgla, która za przyczyną zaprzyjaźnionej z nami górniczej rodziny Moniki i Jacka Parisów z Mysłowic, przypłynęła rzeką Przemszą i Wisłą na drewnianej łodzi, o dźwięcznej nazwie"górnoślązaczka", w dniu majowego Święta Zesłania Ducha Świętego i przekazana tu w Płockiej Katedrze, na znak przyjaźni i górniczej solidarności z Płockim Bractwem Ludzi Wisły. Drogi nam Księże Biskupie - prosimy o wspólną, żarliwą modlitwę, w tej za chwilę rozpoczynającej się uroczystej eucharystii, byśmy mogli z pokornym sercem i czystym sumieniem, stanąć przed obliczem naszego Pana, który jest w Niebie - prosząc o odpuszczenie grzechów i wieczne odpoczywanie dla naszych bratnich, wiślanych dusz, które poprzedziły nas w drodze do wieczności.”…

Przed liturgią mszy świętej, J. E. Biskup Mirosław MILEWSKI poświęcił i pobłogosławił ufundowaną przez Płockie Bractwo Ludzi Wisły stułę z wizerunkiem św. Barbary, dla liturgicznych potrzeb Płockiej Katedry. Po czym zaczęła się uroczysta celebracja mszy świętej, której intencją było pogłębienie i umocnienie w nas ludziach mazowieckiej Wisły, ufności i wiary w naszego Stwórcę i Pana, który  wskaże nam drogę ku wieczności. Po mszy świętej Prezes TPP por. mar. kpt ż .ś. mgr inż. Paweł ŚLIWIŃSKI podziękował ks. Biskupowi, celebransom, pocztom sztandarowym i wiernym uczestniczącym w uroczystej mszy świętej, za wspólną modlitwę w intencjach ludzi Wisły, którzy przed laty, ale i w nieodległej przeszłości poprzedzili nas w drodze do wieczności. Po słowie kpt. ż. ś. Pawła ŚLIWIŃSKIEGO, uformowała się procesja, w której pięknie prezentowały się  barwne sztandary z wizerunkami św. Barbary, na szczególną uwagę zasługiwały dwa oryginalne, historyczne sztandary ufundowane przez naszych poprzedników z Bractwa Ludzi Wisły z lat dwudziestych ub. wieku, które co roku, wypożyczamy z płockiej Fary.

Przy bocznym ołtarzu - świętej Barbary, zatrzymaliśmy się by złożyć na Jej ołtarzu kwiaty
i odmówić Litanię.  Na zakończenie starszy Bractwa Ludzi Wisły, kpt. ż ś. Stanisław FIDELIS wyrecytował krótką modlitwę do św. Barbary:

…”Św. Barbaro patronko nasza -
prosimy, abyś upraszała u Wszechmogącego Boga
wszelkie, dary i łaski i bezpieczną pracę dla marynarzy i rybaków,
także dla uprawiających turystykę i rekreację

i wszelkie sporty wodne na Wiśle, wodniaków
którzy od niepamiętnych czasów, parają się

z żywiołem rzeki Wisły.
A gdy nadejdzie ich dzień ostatni - przypomnij
o sakramentach świętych, które ulżą ich duszom
w drodze do wieczności.

Święta Barbaro - naucz nas, szlachetnego męstwa,
pokory i uporu, ale i w modlitwie trwania,
abyśmy zasłużyli sobie - na błogosławiony sen wiecznego odpoczywania

Święta Barbaro - dobrej i łaskawej śmierci Pani Bądź zawsze z nami”…

kpt. ż. ś. Stanisław FIDELIS.

Płock dn.4grudnia 2018r

 

POMNIK BOHATERÓW PODZIEMIA ANTYKOMUNISTYCZNEGO

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, w niedzielę, dnia 18 listopada 2018, w Wyszkowie, przed Sanktuarium Świętej Rodziny miała miejsce uroczystość odsłonięcia Pomnika Bohaterów Podziemia Antykomunistycznego dedykowana wszystkim żołnierzom walczącym o niepodległość Polski.  Wydarzenie patronatem narodowym objął prezydent RP Andrzej DUDA. Uroczystość została poprzedzona mszą celebrowaną przez Jego Ekscelencję Biskupa dr Stanisława STEFANKA i ks. kan. Kazimierza WĄDOŁOWSKIGO – kustosza Sanktuarium.

Na uroczystość przybyli: gen. dyw. Wiesław KUKUŁA – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, prof. dr hab. Krzysztof SZWAGRZYK – wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, płk dypl. Andrzej WASILEWSKI – dowódca 5 Brygady Obrony Terytorialnej z Ciechanowa, ppłk Leszek WIECZOREK – komendant WKU w Wyszkowie, płk dr Dariusz SOBOTKA – b. dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie, przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych z burmistrzem Wyszkowa Grzegorzem NOWOSIELSKIM oraz organizacji pozarządowych.

W uroczystości uczestniczyli również weterani i młodzież szkolna.  Ligę Morską i Rzeczną reprezentowali mgr Elżbietą KASIŃSKA – członek ZG LMiR oraz mgr inż. Paweł RÓŻAŃSKI – opiekun Koła Krótkofalowców LMiR z Brańszczyka. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna LMiR pod dyrekcją kmdr dr Józefa KOWALEWSKIEGO oraz st. bsm. mgr Andrzeja Jacka GERKA - w roli tamburmajora.

Po mszy, miała miejsce uroczystość, która odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Przy pomniku, przy dźwiękach „Marsza Generalskiego” wydarzenie rozpoczęto od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości ppłk Radzisława SMÓŁKOWSKIEGO dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesławowi KUKULE, któremu towarzyszył płk dypl. Andrzej WASILEWSKI. Podniesiona została na maszt flaga państwowa, a orkiestra odegrała cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie, głos zabrał gen. dyw. Wiesław KUKUŁA, a po nim prof. dr hab. Krzysztof SZWAGRZYK. Niezwykle emocjonalne wystąpienie miała Teresa CZAJKOWSKA – radna Powiatu Wyszkowskiego i jednocześnie córka kpt. Mariana CZAJKOWSKIEGO – ponad 90-letniego weterana - wielokrotnie represjonowanego w latach 50-tych przez Urząd Bezpieczeństwa - żołnierza podziemia antykomunistycznego. Kpt. Marian CZAJKOWSKI osobiście dokonał odsłonięcia pomnika, który następnie poświecił J. E. Biskup dr Stanisław STEFANEK.

Ważnym elementem uroczystości było wmurowanie tzw. kapsuły czasu – pojemnika zawierającego akt erekcyjny pomnika z podpisami inicjatorów, organizatorów i wykonawców, aktualne periodyki wyszkowskie oraz fotografie. Dokonali tego burmistrz Wyszkowa Grzegorz NOWOSIELSKI oraz kustosz Sanktuarium p.w. Świętej Rodziny ks. kan. Kazimierz WĄDOŁOWSKI.

W trakcie wydarzenia odbywającego się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, nie mogło zabraknąć apelu pamięci, który, po sygnale „Słuchajcie wszyscy”, odczytał ppor. Łukasz PORĘBSKI z Mazowieckiej Brygady OT z Ciechanowa przy łoskocie werbli i odzewie żołnierzy z kompanii honorowej. Tę część zakończyła salwa honorowa, po której sygnaliści z OR LMiR odegrali „Hasło Wojska Polskiego”.

Jako że nowo odsłonięty pomnik stał się miejscem pamięci narodowej, delegacje Wojska Polskiego, służb mundurowych, organów samorządowych, harcerzy oraz społeczności lokalnej złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, by w ten sposób uczcić pamięć żołnierzy walczących o Wolną Polskę. Po tej części uroczystości, st. bsm. Jarosław MORAWSKI z OR LMiR odegrał sygnał „Śpij kolego”.

Finalnym elementem niedzielnej ceremonii był wymarsz kompanii honorowej. W tym czasie, orkiestra wykonała marsza „Szara Piechota”, a jest to jeden z najbardziej popularnych utworów muzyki wojskowej z okresu międzywojennego.

Na terenie parafii miał również miejsce Piknik Militarny, gdzie zainteresowani mogli obejrzeć rozmaite elementy sprzętu wojskowego oraz pobrać materiały informacyjne na temat służby wojskowej, co było przeznaczone głownie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Odsłonięcie pomnika odbywało się w mglisty dzień przy bardzo niskiej temperaturze (około 2ºC) i znacznej wilgotności powietrza. Stąd, miłym akcentem ze strony gospodarzy był gorący posiłek dla gości oficjalnych, kompanii honorowej i orkiestry, który podano na terenie plebanii.

 

100-lecie odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI

Świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę ostrołęccy ligowcy rozpoczęli 9 Listopada uroczystą akademią w Szkole Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Rzekuniu. Młodzież zaprezentowała piękny okolicznościowy program artystyczny. Były patriotyczne recytacje, śpiewy i polonez.

W sobotę 10 listopada, spotkaliśmy się nad Narwią w naszym stałym miejscu spotkań. Przy maszcie i kotwicy odśpiewaliśmy hymn i koleżanka Hanna Potapowicz w krótkim wystąpieniu nawiązała do radosnego dnia odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 roku. Mówiła o dokonaniach członków Ligi Morskiej i Rzecznej i miejscowych działaczy stowarzyszeń wodnych w okresie minionych 100 lat. Było miło, radośnie , wspólnie poszliśmy świętować na piknik  militarny zorganizowany przez Wojsko Polskie na Fortach Bema. Atrakcją pikniku był czołg „Leopard”, pokazy sprzętu wojskowego, występy artystyczne i żołnierska grochówka. Wszyscy odśpiewali hymn - Mazurek Dąbrowskiego, „Pierwszą Brygadę”, na koniec odbył się capstrzyk niepodległościowy.

11 Listopada uczestniczyliśmy we mszy świętej w intencji Ojczyzny, przemarszu przez miasto, uroczystej sesji rady miasta z okazji Święta Niepodległości i koncercie „Dla Niepodległej”.

Były to wspaniałe dni, serdeczna, przyjazna atmosfera, radość i duma z naszej Wolnej Ojczyzny i każdego dnia wspaniały tort z napisem 100-lat Niepodległej.