PŁOCKA BARBÓRKA

W dniu 4 grudnia 2018 r w Bazylice Katedralnej w Płocku, po raz szósty Sekcja Żeglugi działająca w TPP, Koło LMiR w Płocku, Płockie Bractwo Ludzi Wisły p/w św. Barbary i płocki POKiS, wraz z płockimi  klubami żeglarsko-motorowymi i organizacjami społecznymi, które wystawiły poczty sztandarowe, wzięły udział w uroczystej mszy świętej, na okoliczność Święta patronki Ludzi Mazowieckiej Wisły - św. Barbary. Znaczny wkład organizacyjny w to uroczyste przedsięwzięcie, zawdzięczamy ks. kan. Stefanowi CEGŁOWSKIEMU - proboszczowi Bazyliki Katedralnej w Płocku oraz kapelanowi organizacji i związków wojskowych. Do przewodnictwa i celebracji mszy świętej, zaprosiliśmy Jego Ekscelencję. Biskupa Sufragana Diecezji Płockiej dr Mirosława  MILEWSKIEGO, w asyście ks. inf. prof. Wojciecha GÓRALSKIGO - dyrektora Muzeum Diecezjalnego oraz ks. dr. Andrzeja MILEWSKIEGO i sześciu księży koncelebransów. W imieniu organizatorów uroczystej mszy świętej, słowa powitania J. E.  Biskupa wygłosił kpt. ż .ś. Stanisław FIDELIS.

…”Ekscelencjo, Księże Biskupie - pasterzu mazowieckiej, nadwiślańskiej owczarni.Dostojny i drogi ludziom Wisły księże Infułacie. Czcigodny księże kanoniku, proboszczu i księża celebransi!
Dziś jak przed rokiem, spotykamy się w prastarej Płockiej Katedrze - matce mazowieckich kościołów, aby za wstawiennictwem św. Barbary, patronki Ludzi Mazowieckiej Wisły, podziękować Wszechmogącemu Bogu wdzięcznym sercem, za dar uczestnictwa w najświętszej godzinie łaski, jaką jest eucharystia, podczas której będziemy modlić się wspólnie za naszych ojców i dziadów, którym płomień naszej ziemskiej przyjaźni i bratniej solidarności, niczym boja świetlna, wskazał przed laty drogę ku wieczności.

My ludzie Wisły, jesteśmy ufni naszej patronce św. Barbarze, która od ponad wieku, patronuje nam z Tumskiego Wzgórza - skąd wspomaga i uprasza u Najwyższego Boga, wszelkie potrzebne łaski, dla parających się z żywiołem Wisły, mazowieckich wodniaków, oczekujących duchowego wsparcia i pomocnej dłoni, w naszym specyficznym zawodzie. '

Księże Biskupie - dziś, obok historycznej  średniowiecznej hermy z relikwiami św. Barbary jest
z nami również figura naszej patronki, w postaci wykutej w bryle czarnego polskiego węgla, która za przyczyną zaprzyjaźnionej z nami górniczej rodziny Moniki i Jacka Parisów z Mysłowic, przypłynęła rzeką Przemszą i Wisłą na drewnianej łodzi, o dźwięcznej nazwie"górnoślązaczka", w dniu majowego Święta Zesłania Ducha Świętego i przekazana tu w Płockiej Katedrze, na znak przyjaźni i górniczej solidarności z Płockim Bractwem Ludzi Wisły. Drogi nam Księże Biskupie - prosimy o wspólną, żarliwą modlitwę, w tej za chwilę rozpoczynającej się uroczystej eucharystii, byśmy mogli z pokornym sercem i czystym sumieniem, stanąć przed obliczem naszego Pana, który jest w Niebie - prosząc o odpuszczenie grzechów i wieczne odpoczywanie dla naszych bratnich, wiślanych dusz, które poprzedziły nas w drodze do wieczności.”…

Przed liturgią mszy świętej, J. E. Biskup Mirosław MILEWSKI poświęcił i pobłogosławił ufundowaną przez Płockie Bractwo Ludzi Wisły stułę z wizerunkiem św. Barbary, dla liturgicznych potrzeb Płockiej Katedry. Po czym zaczęła się uroczysta celebracja mszy świętej, której intencją było pogłębienie i umocnienie w nas ludziach mazowieckiej Wisły, ufności i wiary w naszego Stwórcę i Pana, który  wskaże nam drogę ku wieczności. Po mszy świętej Prezes TPP por. mar. kpt ż .ś. mgr inż. Paweł ŚLIWIŃSKI podziękował ks. Biskupowi, celebransom, pocztom sztandarowym i wiernym uczestniczącym w uroczystej mszy świętej, za wspólną modlitwę w intencjach ludzi Wisły, którzy przed laty, ale i w nieodległej przeszłości poprzedzili nas w drodze do wieczności. Po słowie kpt. ż. ś. Pawła ŚLIWIŃSKIEGO, uformowała się procesja, w której pięknie prezentowały się  barwne sztandary z wizerunkami św. Barbary, na szczególną uwagę zasługiwały dwa oryginalne, historyczne sztandary ufundowane przez naszych poprzedników z Bractwa Ludzi Wisły z lat dwudziestych ub. wieku, które co roku, wypożyczamy z płockiej Fary.

Przy bocznym ołtarzu - świętej Barbary, zatrzymaliśmy się by złożyć na Jej ołtarzu kwiaty
i odmówić Litanię.  Na zakończenie starszy Bractwa Ludzi Wisły, kpt. ż ś. Stanisław FIDELIS wyrecytował krótką modlitwę do św. Barbary:

…”Św. Barbaro patronko nasza -
prosimy, abyś upraszała u Wszechmogącego Boga
wszelkie, dary i łaski i bezpieczną pracę dla marynarzy i rybaków,
także dla uprawiających turystykę i rekreację

i wszelkie sporty wodne na Wiśle, wodniaków
którzy od niepamiętnych czasów, parają się

z żywiołem rzeki Wisły.
A gdy nadejdzie ich dzień ostatni - przypomnij
o sakramentach świętych, które ulżą ich duszom
w drodze do wieczności.

Święta Barbaro - naucz nas, szlachetnego męstwa,
pokory i uporu, ale i w modlitwie trwania,
abyśmy zasłużyli sobie - na błogosławiony sen wiecznego odpoczywania

Święta Barbaro - dobrej i łaskawej śmierci Pani Bądź zawsze z nami”…

kpt. ż. ś. Stanisław FIDELIS.

Płock dn.4grudnia 2018r

 

POMNIK BOHATERÓW PODZIEMIA ANTYKOMUNISTYCZNEGO

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, w niedzielę, dnia 18 listopada 2018, w Wyszkowie, przed Sanktuarium Świętej Rodziny miała miejsce uroczystość odsłonięcia Pomnika Bohaterów Podziemia Antykomunistycznego dedykowana wszystkim żołnierzom walczącym o niepodległość Polski.  Wydarzenie patronatem narodowym objął prezydent RP Andrzej DUDA. Uroczystość została poprzedzona mszą celebrowaną przez Jego Ekscelencję Biskupa dr Stanisława STEFANKA i ks. kan. Kazimierza WĄDOŁOWSKIGO – kustosza Sanktuarium.

Na uroczystość przybyli: gen. dyw. Wiesław KUKUŁA – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, prof. dr hab. Krzysztof SZWAGRZYK – wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, płk dypl. Andrzej WASILEWSKI – dowódca 5 Brygady Obrony Terytorialnej z Ciechanowa, ppłk Leszek WIECZOREK – komendant WKU w Wyszkowie, płk dr Dariusz SOBOTKA – b. dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie, przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych z burmistrzem Wyszkowa Grzegorzem NOWOSIELSKIM oraz organizacji pozarządowych.

W uroczystości uczestniczyli również weterani i młodzież szkolna.  Ligę Morską i Rzeczną reprezentowali mgr Elżbietą KASIŃSKA – członek ZG LMiR oraz mgr inż. Paweł RÓŻAŃSKI – opiekun Koła Krótkofalowców LMiR z Brańszczyka. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna LMiR pod dyrekcją kmdr dr Józefa KOWALEWSKIEGO oraz st. bsm. mgr Andrzeja Jacka GERKA - w roli tamburmajora.

Po mszy, miała miejsce uroczystość, która odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Przy pomniku, przy dźwiękach „Marsza Generalskiego” wydarzenie rozpoczęto od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości ppłk Radzisława SMÓŁKOWSKIEGO dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesławowi KUKULE, któremu towarzyszył płk dypl. Andrzej WASILEWSKI. Podniesiona została na maszt flaga państwowa, a orkiestra odegrała cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie, głos zabrał gen. dyw. Wiesław KUKUŁA, a po nim prof. dr hab. Krzysztof SZWAGRZYK. Niezwykle emocjonalne wystąpienie miała Teresa CZAJKOWSKA – radna Powiatu Wyszkowskiego i jednocześnie córka kpt. Mariana CZAJKOWSKIEGO – ponad 90-letniego weterana - wielokrotnie represjonowanego w latach 50-tych przez Urząd Bezpieczeństwa - żołnierza podziemia antykomunistycznego. Kpt. Marian CZAJKOWSKI osobiście dokonał odsłonięcia pomnika, który następnie poświecił J. E. Biskup dr Stanisław STEFANEK.

Ważnym elementem uroczystości było wmurowanie tzw. kapsuły czasu – pojemnika zawierającego akt erekcyjny pomnika z podpisami inicjatorów, organizatorów i wykonawców, aktualne periodyki wyszkowskie oraz fotografie. Dokonali tego burmistrz Wyszkowa Grzegorz NOWOSIELSKI oraz kustosz Sanktuarium p.w. Świętej Rodziny ks. kan. Kazimierz WĄDOŁOWSKI.

W trakcie wydarzenia odbywającego się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, nie mogło zabraknąć apelu pamięci, który, po sygnale „Słuchajcie wszyscy”, odczytał ppor. Łukasz PORĘBSKI z Mazowieckiej Brygady OT z Ciechanowa przy łoskocie werbli i odzewie żołnierzy z kompanii honorowej. Tę część zakończyła salwa honorowa, po której sygnaliści z OR LMiR odegrali „Hasło Wojska Polskiego”.

Jako że nowo odsłonięty pomnik stał się miejscem pamięci narodowej, delegacje Wojska Polskiego, służb mundurowych, organów samorządowych, harcerzy oraz społeczności lokalnej złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, by w ten sposób uczcić pamięć żołnierzy walczących o Wolną Polskę. Po tej części uroczystości, st. bsm. Jarosław MORAWSKI z OR LMiR odegrał sygnał „Śpij kolego”.

Finalnym elementem niedzielnej ceremonii był wymarsz kompanii honorowej. W tym czasie, orkiestra wykonała marsza „Szara Piechota”, a jest to jeden z najbardziej popularnych utworów muzyki wojskowej z okresu międzywojennego.

Na terenie parafii miał również miejsce Piknik Militarny, gdzie zainteresowani mogli obejrzeć rozmaite elementy sprzętu wojskowego oraz pobrać materiały informacyjne na temat służby wojskowej, co było przeznaczone głownie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Odsłonięcie pomnika odbywało się w mglisty dzień przy bardzo niskiej temperaturze (około 2ºC) i znacznej wilgotności powietrza. Stąd, miłym akcentem ze strony gospodarzy był gorący posiłek dla gości oficjalnych, kompanii honorowej i orkiestry, który podano na terenie plebanii.

 

100-lecie odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI

Świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę ostrołęccy ligowcy rozpoczęli 9 Listopada uroczystą akademią w Szkole Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Rzekuniu. Młodzież zaprezentowała piękny okolicznościowy program artystyczny. Były patriotyczne recytacje, śpiewy i polonez.

W sobotę 10 listopada, spotkaliśmy się nad Narwią w naszym stałym miejscu spotkań. Przy maszcie i kotwicy odśpiewaliśmy hymn i koleżanka Hanna Potapowicz w krótkim wystąpieniu nawiązała do radosnego dnia odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 roku. Mówiła o dokonaniach członków Ligi Morskiej i Rzecznej i miejscowych działaczy stowarzyszeń wodnych w okresie minionych 100 lat. Było miło, radośnie , wspólnie poszliśmy świętować na piknik  militarny zorganizowany przez Wojsko Polskie na Fortach Bema. Atrakcją pikniku był czołg „Leopard”, pokazy sprzętu wojskowego, występy artystyczne i żołnierska grochówka. Wszyscy odśpiewali hymn - Mazurek Dąbrowskiego, „Pierwszą Brygadę”, na koniec odbył się capstrzyk niepodległościowy.

11 Listopada uczestniczyliśmy we mszy świętej w intencji Ojczyzny, przemarszu przez miasto, uroczystej sesji rady miasta z okazji Święta Niepodległości i koncercie „Dla Niepodległej”.

Były to wspaniałe dni, serdeczna, przyjazna atmosfera, radość i duma z naszej Wolnej Ojczyzny i każdego dnia wspaniały tort z napisem 100-lat Niepodległej.

 

 

 

VI EDYCJA „BIEGU MARYNARZY I UŁANÓW” W SUSKU STARYM

Dnia 7 października (niedziela) w Susku Starym po raz szósty miał miejsce bieg „W Hołdzie Marynarzom i Ułanom, Poległym na Ziemi Rzekuńskiej w Wojnie Polsko-Bolszewickiej w 1920 Roku”. Impreza sportowo-patriotyczna to ćwierć-maraton rozgrywany na dystansie 10 kilometrów.  Tę coroczną imprezę zorganizował Klub Sportowy ARCO-ŁAWY, a całym spiritus movens wydarzenia był prezes klubu Arkadiusz ZYŚK. Oprócz całego szeregu sponsorów i wolontariuszy, współorganizatorem wydarzenia był również Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej.

Okręg Mazowiecki LMiR na niedzielnym wydarzeniu sportowo-patriotycznym reprezentowali: prezes – kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ, sekretarz – mgr Hanna POTAPOWICZ oraz v-ce prezes kmdr dr Józef KOWALEWSKI. Szczególna rola przypadła sygnalistom Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej w osobach st. bsm. Jarosław MORAWSKI, mat Piotr FILIPIAK oraz mar. Hubert ŻYLUK, których zadaniem była, na samym początku uroczystości, muzyczna oprawa wydarzenia zgodna z ceremoniałem wojskowym.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 przy Pomniku Bohaterów Roku 1920.  Po sygnale „Słuchajcie Wszyscy”, głos zabrał wójt Gminy Rzekuń Stanisław GODZINA, który naświetlił tło historyczne wydarzeń z roku 1920 z udziałem marynarzy I-go Batalionu Morskiego i żołnierzy II-go Pułku Ulanów Grochowskich broniących obszarów wokół Ostrołęki i tamże poległych oraz odniósł się do pięknej idei upamiętniania etosu tychże bohaterów poprzez kolejne edycje biegów w Susku Starym.

Przy dźwiękach tremollo wykonywanych przez dobosza, delegacje złożyły wieńce by uczcić pamięć bohaterów. W skład pierwszej delegacji weszli przedstawiciele władz Gminy Rzekuń w wójtem Stanisławem GODZINĄ na czele. W tejże grupie, znalazł się również przedstawiciel Grupy Rekonstrukcyjnej 5-go Pułku Ulanów Zasławskich ułan Dariusz OLECH; natomiast, konną wartę przy pomniku pełnił por. k. o. Jan GRZYB. Druga delegacja składała się z przedstawicieli OM LMiR -kpt. A. POTAPOWICZA i kmdr J. KOWALEWSKIEGO oraz sportowców z KS ARCO-ŁAWY. Odegranie przez sygnalistów OR LMiR „Hasła Wojska Polskiego”; a następnie, melodii „Śpij Kolego” zakończyło oficjalną część uroczystości.

Bezpośrednio po tym około 215 zawodników wystartowało do biegu, w którym wzięli udział sportowcy lokalni, ale również reprezentanci z Ostrołęki, Ostrowi Maz., Szczytna, Makowa Maz., Warszawy, a nawet z Łomży i Częstochowy. Najstarszym uczestnikiem biegu był Ryszard ROPIAK – rocznik 1944.

Wśród mężczyzn triumfował Krzysztof ŻEBROWSKI z Makowa Mazowieckiego, uzyskując czas 00:34.13. Drugi był Andrzej GODLEWSKI z wynikiem 00:35.27, a trzeci Robert MICHAJŁOW - 00:35.59. Z kolei, wśród pań triumfowała Paulina WALISZEK z Warszawy - 00:42.21. Druga była Aleksandra MATEJKOWSKA z Łomży - 00:44.48, a trzecia Barbara WOJNAR z Kruków.

Według organizatorów, celem zawodów jest promowanie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej, oraz uczczenie pamięci 53 marynarzy i 18 ułanów, którzy polegli w obronie ziemi rzekuńskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Zawody w Susku Starym cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i mimo to, że organizatorzy wprowadzili limit 250 uczestników, to chętnych do udziału w imprezie jest znacznie więcej.

Na ogłoszenie wyników oraz ceremonię rozdania nagród i dyplomów uczestnicy przemieścili się do ośrodka „ZIELONY ZAKĄTEK” w Susku Starym, którego właścicielem, współorganizatorem oraz sponsorem biegu jest Pan Janusz PIŃKOWSKI. Jednakże, rzeczona część wydarzenia sportowego została poprzedzona krótkim wystąpieniem mgr Hanny POTAPOWICZ – sekretarza Okręgu Mazowieckiego LMiR, które dotyczyło zarówno historii walk w roku 1920 i etosu żołnierza polskiego, jak i szlachetnej rywalizacji sportowej dla uczczenia tych historycznych wydarzeń.

Następnie, wyniki zostały publicznie ogłoszone przez Panią Annę SIEMIĄTKOWSKĄ z władz Klubu ARCO-ŁAWY, a wójt Gminy Rzekuń oraz pozostali członkowie zarządu klubu wręczyli puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wyróżnienie dla najstarszego uczestnika biegu Ryszarda ROPIAKA wręczył prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ.

Z kolei, przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego LMiR o osobach: kpt. A. POTAPOWICZ, mgr H. POTAPOWICZ i kmdr J. KOWALEWSKI,
w uznaniu zasług organizatorów biegu w obszarze propagowania etosu polskiego marynarza wręczyli im pamiątkowe Medale 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej. Recipientami tego wyróżnienia zostali: Wójt Gminy Rzekuń
Pan Stanisław GODZINA, prezes K. S. ARCO-ŁAWY Pan Arkadiusz ZYŚK, członkowie Zarządu Klubu – Pan Norbert SIEMIĄTKOWSKI, Pan Marek ŻEBROWSKI, por. k. o. Jan GRZYB, ułan Dariusz OLECH oraz właściciel Ośrodka „ZIELONY ZAKĄTEK” Pan Janusz PIŃKOWSKI.

Ostatnim elementem spotkania sportowców w Susku Starym był piknik integracyjny, w czasie którego miało miejsce nie tylko pieczenie potraw na ognisku, ale również śpiewy i tańce, które trwały do późnych godzin wieczornych.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego pragnie przekazać władzom K. S. ARCO-ŁAWY wyrazy szacunku i uznania za piękną działalność sportową oraz patriotyczne wychowanie sportowców – zwłaszcza ich młodszej generacji. Wyrazy uznania należą się również Panu Stanisławowi GODZINIE – wójtowi Gminy Rzekuń, za wieloletnią opiekę i pomoc w realizacji Biegu Marynarzy i Ułanów. Mamy nadzieję, że z roku na rok, impreza będzie zyskiwać na popularności.

 

LIGA MORSKA I RZECZNA MA JUŻ STO LAT-O1.10.1918.-2018

Zgromadzeniem eucharystycznym w intencji zmarłych i żyjących członków rozpoczęły się centralne obchody 100 – lecia Ligi Morskiej i Rzecznej. Odprawione zostało w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Głównym koncelebransem był biskup generał brygady Józef Guzdek – biskup polowy Wojska Polskiego. Asystowali mu: ks. kan. Waldemar Krzywiński – kapelan krajowy LMiR, ks. prof. Józef Łupiński, ks. kan. Paweł Stachecki, ks. Robert Ratomski, ks. kpt. Marcin Janocha, ks. kmdr por. Ryszard Preuss, ks. kan. p.płk Jan Mrowca Dziekan Dekanatu Rzekuń.

Na początku Mszy św. do katedry w asyście kompanii honorowej Zespołu Szkół Morskich z Kołobrzegu wprowadzone zostały sztandary Ligi oraz szkół i organizacji społecznych. Orkiestra Reprezentacyjna LMiR z Wyszkowa pod dyrekcją komandora Józefa Kowalewskiego odegrała Gaude Mater Polonia. W homilii ordynariusz wojskowy przypomniał, że ojcowie niepodległości sprzed stu laty, traktowali dostęp do morza jako „okno Polski na świat”, niezbędne do rozkwitu ekonomicznego i gospodarczego kraju. Bp Guzdek przypomniał też o okolicznościach zaślubin Polski z morzem, dokonanych 10 lutego 1920 r. przez gen. Józefa Hallera oraz o początkach stowarzyszenia Bandera Polska, przemianowanego na Ligę Morską i Rzeczną. ,,Ta organizacja społeczna za cel główny postawiła sobie promocję tematyki morskiej wśród polskiego społeczeństwa. Swoim zasięgiem obejmowała całe terytorium odrodzonej Ojczyzny. Stanowiła więc wzornik jednoczący naród wokół jednej sprawy, bez względu na zaszłości historyczne, poglądy i przynależność partyjną” – powiedział. Biskup polowy przywołał trzy najważniejsze cele przyświecające Lidze: tworzenie fundamentów ideowych i materialnych pod rozbudowę polskiej gospodarki morskiej, popieranie rozwoju żeglugi morskiej, budowy portów i przystani rzecznych oraz zaszczepienie miłości do morza w sercach i umysłach młodych ludzi, którzy będą gotowi zasilić szeregi polskich marynarzy lub podejmą pracę w przemyśle stoczniowym. ,,Po upływie stu lat od założenia Ligi Morskiej i Rzecznej nie maleje nasz podziw dla dokonań tej społecznej organizacji. Należą się Wam uznanie i wdzięczność za wielki wkład w propagowanie miłości do polskiego morza. Wasi wychowankowie w okresie II Rzeczpospolitej w znacznym stopniu przyczynili się do rozbudowy infrastruktury morskiej: portów, stoczni i floty handlowej. Ludzie morza zdali też egzamin z miłości do Ojczyzny broniąc jej we wrześniu 1939 roku, a później walcząc na wielu morzach i oceanach o odzyskanie utraconej wolności” – powiedział.

Na koniec życzył członkom Ligi Morskiej i Rzecznej dalszego rozwoju. ,,Waszym zadaniem jest popieranie i wspomaganie wszelkich inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i wychowawczych tak, aby cały naród zrozumiał i docenił fakt posiadania dostępu do Bałtyku” powiedział. Dodał, że „dostęp do morza i żeglowne rzeki to skarb, który trzeba koniecznie wykorzystać dla dobra Polski i jej mieszkańców”.

Podziękowania ze strony Ligi wygłosił komandor Marek Padjas wiceprezes LMiR. Odczytana została uchwała o wyróżnieniu Katedry Polowej Wojska Polskiego NMP Królowej Polski najwyższym ligowym odznaczeniem Krzyżem Pro Mari Nostro. Aktu wręczenia dokonał kpt. ż. w. Andrzej Królikowski – prezes LMiR.

Po eucharystii zgromadzeni udali się w zwartej kolumnie na Zamek Królewski. Przemarsz ulicami: Długą, Kilińskiego, Podwalem i Placem Zamkowym zorganizowano na wzór przedwojennych ligowych manifestacji. Ponad czterystuosobowa kolorowa grupa wzbudzała zrozumiałe zainteresowanie turystów i mieszkańców. Wszyscy dotarli na dziedziniec, skąd udali się do pomieszczeń zamkowych. Dostojni i eleganccy goście, mundury galowe, podniosła atmosfera, monumentalne wnętrze Sali Królewskiej podkreślały doniosłość uroczystości.

Galę otworzył Marek Padjas komendą do wprowadzenia sztandarów i odśpiewania Hymnu do Bałtyku. ,,Wolności Słońce, pieści lazur, Łódź nasza płynie w świata dal …” popłynęło ze wszystkich stron. Na taką chwilę warto było czekać sto lat. Galę poprowadzili: Elżbieta Kasińska – prezes wyszkowskiego oddziału LMiR oraz Aleksander Gosk dziennikarz, marynista, miłośnik spraw morskich, którzy w imieniu gospodarzy przywitali zebranych.

Następnie zaprezentowany został film poświęcony historii i dniu dzisiejszym stowarzyszenia. Wprowadził wszystkich w atmosferę spraw morskich i rzecznych. Przypomniano twórców polskiej polityki morskiej: Kazimierza        Porębskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Tadeusza Wendy i wielu innych. Na ekranach obejrzeć można było wydarzenia organizowane przez poszczególne oddziały i okręgi ligowe: zloty jungów, flisy odrzańskie i wiślane, konkursy, ślubowania w Kołobrzegu, święta morza w Gdyni, na Podbeskidziu i innych regionach, rejsy pod ligową banderą. Autorem filmu jest Marek Kański, którego wsparli merytorycznie Elżbieta Marszałek i Marek Padjas. Po projekcji głos zabrał kpt.ż.w.dr Andrzej Królikowski – prezes Ligi Morskiej i Rzecznej.

Na wstępie zadał pytanie ,, Czy pozostał trwały ślad działalności ludzi, którzy w tym 1918 roku zainicjowali oryginalny projekt związania rozwoju i dobrobytu Polski z morzem?” Kontynuując nawiązał do działalności ,,Ojców założycieli Ligi” Kazimierza Porębskiego, Antoniego Garnuszewskiego, Bogumiła Nowotnego,, Wszyscy pozostaną wierni swemu powołaniu, za jakie uważali popularyzowanie idei, którą streścić można za Stanisławem Staszicem hasłem/zawołaniem: Trzymajmy się morza! Hasłem do dzisiaj stanowiącym motto Ligi Morskiej i Rzecznej.” Zacytował sławny już wpis inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego w Księdze Pamiątkowej Daru Pomorza „Polska bez własnego wybrzeża morskiego i bez własnej floty nie będzie nigdy ani zjednoczona, ani niepodległa, ani samodzielna gospodarczo i politycznie, ani szanowana w wielkiej rodzinie państw i narodów, ani zdolna do zabezpieczenia warunków bytu pracy, postępu i dobrobytu swym obywatelom. […] Musimy sobie powiedzieć – z tym wybrzeżem wiąże się życie Polski, a bez niego śmierć Polski. Przez całą Polskę musi pójść zrozumienie, że tu tkwi podstawa rozwoju państwa polskiego, że tu się ono zaczyna i tu się kończy”. Podkreślił, że właśnie teraz, gdy tak mocno akcentuje się plany związane z przemysłem stoczniowym, portami, wyjściem szerokim frontem na oceany naszym marzeniem jest by te idee przybrały materialny, wymierny kształt. Wszelkie inicjatywy podejmowane przez ludzi Ligi tworzą swoisty pas transmisyjny docierający do tych, na których najbardziej nam zależy – ludzi młodych może sprawić, że poczują symboliczny ,,Wiatr od morza”. Wielki ukłon, szacunek i podziękowanie złożył swoim poprzednikom, którzy dzierżyli ster Ligi: doktorowi Przemysławowi Smolarkowi, kontradmirałowi Henrykowi Pietraszkiewiczowi, Adamowi Nowotnikowi i Bronisławowi Komorowskiemu. Swoje wystąpienie zakończył słowami ,,Drogie Koleżanki i Koledzy. Tak samo jak Wy wierzę w potęgę wspólnego działania. Dziękuję, że jesteście z nami. Trzymajmy się morza”. Zaprosił do siebie przedstawicieli wszystkich regionów w których funkcjonuje Liga.

Przyszedł czas na życzenia. Okolicznościowy adres od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego odczytał Sławomir Siwek. Następnie głos zabrał Grzegorz Witkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej reprezentujący Ministra Marka Gróbarczyka. Odczytał list od Premiera Mateusza Morawieckiego, który podziękował członkom Ligii za działalność i życzył dalszych sukcesów w kolejnym stuleciu istnienia. Minister Witkowski dodał także, że utworzenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej to efekt postulatów środowisk morskich i rzecznych. Gala to również uhonorowanie najbardziej zasłużonych.

Tomasz Sowiński – Prezes Zarządu Związku Miast Nadwiślańskich uhonorował Ligę Krzyżem Wiślanym, a Andrzeja Królikowskiego za działalność i zaangażowanie w prace związanie z przywróceniem żeglowności polskich rzek takim samym medalem II klasy. Wiesław Kołodziejski wiceprzewodniczący Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej w imieniu Adama Strózika Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczył Medal Pamiątkowy ,,Pro Masovia”. Trzecim mówcą był starosta nowodworski Zbigniew Ptak, przyjaciel i wielki sympatyk spraw morskich i rzecznych. Elżbieta Marszałek odczytała życzenia od Honorowego Prezesa LMiR Bronisława Komorowskiego. Okolicznościowe adresy przekazali również: Marszałkowie Województw Mazowieckiego i Zachodniopomorskiego, Wicewojewoda Śląski, Małgorzata Pępek Poseł na Sejm RP, Dowódca Centrum Operacji Morskich, Dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Dyrektorzy Urzędów Morskich, profesor kapitan żeglugi wielkiej Daniel Duda, Starosta Bielski, Burmistrz Czechowic – Dziedzic, Wójt Gminy Jaworze, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Nadszedł czas na część artystyczną, którą otworzył występ Międzyszkolnego Zespołu Piosenki i Tańca Tyrlitonki z Kołobrzegu. Zespół powstał we wrześniu 1980 roku. Od tego czasu występował na wielu scenach w kraju i za granicą. Za największy zaszczyt przypisują sobie możliwość zaprezentowania się w roku 2001 w Watykanie, przed papieżem Janem Pawłem II. W specjalnie przygotowanym programie zaśpiewali i zatańczyli utwory o tematyce marynistycznej. Zespołem kieruje Maria Dudek , Agata Chimko oraz Aleksandra Krupop. Jako druga wystąpiła Rewia Dziecięca Sylaba, która została założona w roku 1984 w Domu Kultury w Wyszkowie. Inicjatorką jej powstania była pani Irena Zdunek – choreograf, wokalistka, trener wokalny, animatorka kultury – zajmująca się zespołem również teraz. Asystują jej Katarzyna Janus – absolwentka zespołu, instruktor tańca, choreograf, animator i menadżer kultury, Aleksandra Perzyna – absolwentka zespołu, studentka choreografii i technik tańca oraz Nina Wilczyńska – odpowiedzialna za choreografię . Od czasu powstania zagrała około 3500 koncertów w całej Polsce, również poza jej granicami m. in. w Niemczech, Francji, Chorwacji, Rosji, Czechach i Włoszech oraz na Łotwie, Litwie, Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. Największym sukcesem zespołu jest zdobycie w 2017 roku – vice-Mistrzostwa Świata na Mistrzostwach Europy i Świata World Artistic Dance Federation, Warszawa

Na zakończenie gali wystąpiła Reprezentacyjna Orkiestra LMiR. Początki zespołu sięgają roku 2008. Przełomowym momentem w historii orkiestry było przyznanie statusu Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej – nadanego przez Zarząd Główny, co miało miejsce w sierpniu roku 2010, kiedy to obchodzono jubileusz 90-lecia administracji morskiej. Dyrektorem artystycznym jest komandor doktor Józef Kowalewski, którego wspierają kapelmistrze: Benedykt Cezary Celian – wielce zasłużony pedagog i animator ruchu artystycznego oraz ppor. Stefan Navratil. Orkiestra ma w swoim repertuarze ponad 120 pozycji repertuarowych i wykonuje utwory muzyki wojskowej, klasycznej, religijnej i rozrywkowej. Publiczności zaprezentowali wiązankę z polskiego śpiewnika wojskowego. Finałem było fantastyczne wykonanie przez Stanisława Rapacza i Ewę Rapacz–Chołys znanej pieśni ,,Morze nasze morze”, którą wspólnie zaśpiewali z publicznością. Galę jubileuszową zakończyło zaproszenie wszystkich uczestników na obchody kolejnych rocznic.

Uroczystości takie jak ta, zwracają uwagę społeczeństwa na problemy, z którymi borykają się ludzie morza i przemysł morski, żegluga śródlądowa i edukacja morska. ,,Szum Bałtyku to najpiękniejszy hymn naszej państwowości” powiedział w sejmie I0 lutego 1920 roku jego marszałek Wojciech Trąmpczyński, gdy odrodzona Polska, wróciwszy na morski brzeg, dokonywała w Pucku zaślubin z morzem. W parę lat później ten sam sejm podjął historyczną decyzję o budowie Gdyni i powołaniu polskiej floty handlowej, której obecność zaznaczyła się wkrótce na oceanicznych szlakach. Po napaści III Rzeszy na Polskę znów na kilka lat utraciliśmy kontrolę nad polskim skrawkiem morza. Ale polski żołnierz, od pierwszego dnia wojny zmagający się z wrogiem, wałczył o niepodległość ojczyzny na wszystkich frontach okrutnej wojny – także na morzu. Mała flota wojenna i nasza flota transportowa pod biało-czerwoną banderą przeżywały swe wielkie dni. Wreszcie w dniu 18 marca 1945 roku na plaży w Kołobrzegu znów odbyły się polskie zaślubiny z morzem; szerokim morzem. Wracaliśmy oto -jak przed tysiącem lat – w pradawne granice państwa, z wybrzeżem Mieszka I, Chrobrego i Krzywoustego: od Elbląga i Gdańska przez Ustkę i Kołobrzeg, aż po Szczecin i Świnoujście. W tych wszystkich dziełach mają swój udział członkowie Ligi Morskiej i Rzecznej.

Tekst: Marek Padjas

Zdjęcia: Cezary Spigarski

 

TRATWA PIELGRZYM W PŁOCKU – UROCZYSTOŚCI BITWY WARSZAWSKIEJ

18 sierpnia 2018 roku dotarła do  Płocka Tratwa PIELGRZYM z Wyszkowa. Na jej pokładzie, oprócz członków Oddziału Wyszkowskiego LMiR z  Elżbietą KASIŃSKĄ, prezes Wyszkowskiego Oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej na czele, przybyli również członkowie Klubu Żeglarskiego SPINAKER z Wyszkowa i wiceprezes Zarządu Głównego LMiR kmdr por. Marek PADJAS. Na powitanie PIELGRZYMA, wypłynęły z płockiego portu jednostki REINER  i TEREZA. Osobami witającymi PIELGRZYMA w Płocku kierował wiceprezes Okręgu Mazowieckiego LMiR i jednocześnie Prezes Płockiego Koła LMiR  kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI. Płoccy wodniacy przywitali tratwę  na wodzie w okolicy Kępy Ośnickiej, a oficjalnie, na lądzie  przy siedzibie Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Przybycie PIELGRZYMA do Płocka zbiegło się z uroczystościami uczczenia Marynarzy Flotylli Wiślanej w 98. rocznicę bohaterskiej obrony miasta przed Bolszewikami.

18 sierpnia 1920 r., na Wiśle na wysokości Winiar, prowadził działania bojowe polski statek uzbrojony STEFAN BATORY – relacjonował kpt. ż. ś. Paweł ŚLIWIŃSKI – prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka. – Statek brał udział w ostrzale artyleryjskim bolszewickich oddziałów Gaj Chana, które od strony jaru Brzeźnicy przedzierały się do Płocka. Także one, otworzyły ogień w kierunku statku, w efekcie czego, BATORY został trafiony kilka razy. Jego dowódca ppor. mar. Stefan KWIATKOWSKI, specjalnie osadził go na mieliźnie, żeby jednostka nie zatonęła. Marynarze dalej strzelali z ciężkiej broni maszynowej, ale że unieruchomiona jednostka była zbyt łatwym celem, KWIATKOWSKI zarządził ewakuację na ląd. Marynarze zeszli, zabierając ze sobą karabiny i dalej prowadzili walkę. Potem, nadpłynęły inne jednostki polskie i do późnych godzin wieczornych broniły przyczółków mostowych. Za bohaterską postawę w obronie miasta i w całej kampanii 1920 r., grupa marynarzy z BATOREGO oraz ich dowódca zostali odznaczeni Krzyżem Wojennym Orderu VIRTUTI MILITARI.

Po krótkim przywitaniu wszyscy uczestnicy wydarzenia wyruszyli na rzekę Wisłę, by w miejscu zatopienia statku uzbrojonego STEFAN BATORY, oddać hołd jego bohaterskim marynarzom, którzy skutecznie obronili miasto Płock przed bolszewicką nawałą. Zanim wieniec z kwiatów został rzucony do Wisły, kilka słów o bohaterach powiedzieli prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka, kpt. ż. ś. Paweł ŚLIWIŃSKI oraz kpt. ż. ś. Stanisław FIDELIS.

Płoccy wodniacy dziękują załodze tratwy PIELGRZYM z Wyszkowa udającej się aż do pomnika na Westerplatte, by tam uczcić 100 lecie Niepodległości Polski - za zatrzymanie się w Płocku, by uczcić i złożyć hołd wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Płocka i Kołem Ligi Morskiej i Rzecznej,   bohaterskim marynarzom Flotylli Wiślanej, walczących w obronie Płocka z bolszewickim najeźdźcą w 1920 roku.

 

15 SIERPNIA 2018 – NAJBARDZIEJ PRACOWITY DZIEŃ W ROKU DLA OR LMiR

Każdego roku, dzień 15 sierpnia to jedno z najważniejszych świąt narodowych – Rocznica Bitwy Warszawskiej oraz Dzień Wojska Polskiego. W tym roku, nastąpiła kulminacja wydarzeń patriotycznych, jako że zbiegają się z okrągła setną rocznicą odzyskania niepodległości. Dla orkiestry Ligi Morskiej i Rzecznej, w tym dniu, były aż aż cztery zadania do wykonania, pomimo faktu, że ze względu na sezon urlopowy zespół wystąpił w okrojonym składzie, na zasadzie „grupy awaryjnej”.

I    ODPRAWA TRATWY „PIELGRZYM”

O godzinie 9.30, w marinie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Służby Więziennej w Popowie Kościelnym nad Bugiem, miało miejsce uroczyste pożegnanie uczestników „Rejsu Stulecia” na pokładzie tratwy PIELGRZYM. Rejs zorganizowany został siłami wyszkowskiego Klubu Żeglarskiego SPINAKER oraz Ligi Morskiej i Rzecznej przy wsparciu logistycznym władz samorządowych oraz innych sponsorów. Chrzest tratwy i uroczyste podniesienie bandery LMiR, na 18-metrowym maszcie, poprzedziło operację nautyczną, która przebiega w dół Bugu, Jeziorem Zegrzyńskim, Kanałem Żerańskim oraz w dół Wisły aż do Westerplatte, gdzie planowane jest zakończenie rejsu - w dniu 1 września.

Uroczystość w marinie w Popowie swoją obecnością zaszczycili: gen. bryg. dr inż. Bogusław BĘBENEK – prezes Związku Saperów Polskich, kmdr por. Marek PADJAS – v-ce prezes LMiR ds. morskich, ppłk Leszek WIECZOREK – komendant WKU w Wyszkowie, starosta wyszkowski Bogdan PĄGOWSKI oraz v-ce starosta Adam MRÓZ, v-ce burmistrz Wyszkowa dr Aneta KOWALEWSKA, dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku dr Robert DYNAK oraz prezes Oddziału Wyszkowskiego LMiR Elżbieta KASIŃSKA. Po wejściu PIELGRZYMA na akwen Jeziora Zegrzyńskiego, tratwę z pokładu swojej jednostki powitali kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ – prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR wraz z małżonką.

Zadaniem orkiestry było wykonanie repertuaru narodowo-patriotycznego oraz utworów wojskowych i morskich. Po zakończeniu uroczystości w Popowie, muzycy udali się autokarem na kolejne występy.

II   UROCZYSTOŚCI RELIGIJNO-PATRIOTYCZNE W RYBIENKU LEŚNYM

Pierwszym zadaniem dla OR LMiR była oprawa muzyczna Mszy za Ojczyznę, która rozpoczęła się o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym w Rybienku Leśnym. Głównym celebransem był ks. Jarosław BALIKOWSKI – nowy proboszcz. W liturgii brali udział przedstawiciele Wojska Polskiego z gen. bryg. Bogusławem BĘBENKIEM, ppłk Leszkiem WIECZORKIEM wraz podległymi im oficerami, reprezentanci innych służb mundurowych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, młodzieży szkolnej oraz członkowie lokalnej kongregacji.  Na uwagę zasługuje znakomicie przygotowana okolicznościowa homilia - wygłoszona przez ks. BALIKOWSKIEGO, w której połączył elementy aksjologii wiary i patriotyzmu. Duchowny dostał od zgromadzonych w świątyni gromkie brawa.

Po mszy, uformował się pochód, na czele którego maszerowała orkiestra prowadzona przez kmdr Józefa KOWALEWSKIEGO. Pochód, w rytmie muzyki marszowej, przeszedł od kościoła do Pomnika Pomordowanych w Roku 1920, gdzie miała miejsce kolejna część obchodów.

Uroczystość pod pomnikiem rozpoczęła się od odegrania przez OR LMiR Hymnu Narodowego, a kolejnym jej elementem był Apel Pamięci odczytany przez mjr Roberta DYMERSKIEGO z aktywnym uczestnictwem młodzieży z klas mundurowych pod dowództwem
sierż. lic. Andrzeja GRAJCZYKA. Apel zakończył się odegraniem przez trębaczy OR LMiR Hasła Wojska Polskiego, po czym, przy łoskocie werbli rozpoczęło się składanie wieńców i wiązanek kwiatów przez poszczególne delegacje. Finalnym elementem tej części uroczystości było odegranie przez st. bsm. Jarosława MORAWSKIEGO sygnału wojskowego Śpij Kolego. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem OR LMiR odegrała marsza wojskowego Sokół.

III  UROCZYSTOŚĆ W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ


O godzinie 13.30, w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Wyszkowie przy ul. Serockiej 3, miała miejsce kolejna edycja uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego. Przy dźwiękach Marsza Generalskiego został złożony przez mjr Roberta DYMERSKIEGO ppłk Leszkowi WIECZORKOWI meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Następnie, odegrany został Hymn Narodowy.

Odczytane zostały rozkazy Ministra Obrony Narodowej o awansach na stopnie oficerskie, a następnie rozkazy komendanta WKU o awansach na stopnie podoficerskie.   Wśród muzyków OR LMiR, na stopień starszego bosmana zostali awansowani Wojciech DECEWICZ i Stanisław RAPACZ. Komendant WKU, za dobrą współpracę, wyróżnił kilku pracowników etatowych Komendy nagrodami finansowymi, a współpracujących przedstawicieli władz i organizacji pozarządowych nagrodami rzeczowymi. W trakcie uroczystości w WKU, głos zabrał b. wicepremier w rządzie Hanny SUCHOCKIEJ doc. dr Henryk GORYSZEWSKI - aktualnie prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Uroczystość w WKU zakończyło wykonanie przez OR LMiR Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz kilku marszy wojskowych.

IV    ŚLUB MUZYKÓW OR LMiR

W dniu 15 sierpnia 2018, po uroczystościach w WKU, o godz. 15.00, związek małżeński zawarła para muzyków OR LMiR Adam CHOŁYST (puzonista) i Ewa RAPACZ (wokalistka). Ceremonia miała miejsce w Sanktuarium p. w. Św. Idziego w Wyszkowie. Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną wydarzenia. Po uroczystości, wykonano wspólna fotografię. Kierownictwo OR LMiR oraz instrumentaliści składają młodej parze najlepsze życzenia na nowej drodze życia.

POPOWO - 15.08.2018

RYBIENKO

WKU WYSZKÓW